top of page

שאילתות והצעות לסדר 

חשוב לי שתכירו את כל הפעילות הציבורית אותה אני מקדם בערוצים הרשמיים של העיירה באופן השקוף ביותר.

מה זאת הצעה לסדר? 

הצעה לסדר הוא מסמך רשמי שבו חבר מועצה מעלה נושא רלוונטי שהוא מעוניין לקדם או לפתח, לסדר היום. יש לו עשר דקות להעלות את הנושא לדיון במועצה. 

מה זאת שאילתא? 

שאלה שחבר מועצה מפנה כלפי ראש העיר לגבי נושא כלשהו שעלה לסדר היום / נושא חשוב לחבר מועצה לקבל תשובה עליה. ראש העיר מוכרח לענות על כל שאילתא. כל חבר מועצה רשאי להגיש 2 שאילתות בכל ישיבת מועצה. 

bottom of page